אב"י הנחל - חלק ג' - מכתב תמג'

הצדיק האמת מלמד תמיד זכות על ישראל אפילו על הגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים כי בכולם נמצאים כמה שערות טובות מה שממשיכין עצמן לפעמים מרע לטוב כחוט השערה ואלו השערות מתקבצין יחד ונקלעים ונשזרים ונעשה מהם אור הציצית הקדושים שהם בחינת חסד עליון ונורא מאד שורש כל הי"ג מידות של רחמים ששם נמחלין כל העוונות ונתהפכין לזכויות.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תמג'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

תגובה 1: