אב"י הנחל - חלק ג' - מכתב תמד'

תדע ותאמין באמונה שלמה שאין שום דבר ולא שום עבודה קלה נאבד לעולם ואפילו התעוררות בעלמא ומכל שכן כשעושה איזה עובדה דקדושה אזי תכף חוטף אותו הצדיק האמת העוסק בתיקון נפשות ישראל ומכניס אותו למקום שמכניס לצורך הבנין הנפלא והנורא שהוא עוסק לבנות להכניס לשם כל הנדחים שבעולם ולא ישאר אחד מהם בחוץ.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תמד'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים


תם ונשלם שבח לאל בורא עולם - ספר הגאולה אב"י הנחל השלם - מכתבים קדושים של משיח צדקינו מלך ישראל וגואלו רבי ישראל בער אודסר רבי נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים 

אב"י הנחל - חלק ג' - מכתב תמג'

הצדיק האמת מלמד תמיד זכות על ישראל אפילו על הגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים כי בכולם נמצאים כמה שערות טובות מה שממשיכין עצמן לפעמים מרע לטוב כחוט השערה ואלו השערות מתקבצין יחד ונקלעים ונשזרים ונעשה מהם אור הציצית הקדושים שהם בחינת חסד עליון ונורא מאד שורש כל הי"ג מידות של רחמים ששם נמחלין כל העוונות ונתהפכין לזכויות.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תמג'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - חלק ג' - מכתב תמב'

כשהאדם במצר גדול והרע והסטרא אחרא מתגברים עליו כמו שמתגברים עד שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל עד שנדמה שאפס תקוה ח"ו והוא בעוצם דחקו ומצרי נפשו פונה לה' יתברך מן המצר אף על פי שמה שפונה עצמו לה' יתברך הוא רק כחוט השערה הוא יקר מאד בעיני ה' יתברך ונעשה מ - מ'צ'ר' - צמר בחינת חוט של צמר שמלבין העוונות ביום הכיפורים.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תמב'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - חלק ג' - מכתב תמא'

שגילה דברים גבוהים ונוראים כאלה שלא נשמעו מעולם תורות שיחות ומעשיות נוראות כאלה אשר אפסו הדיבורים והצרופי אותיות לספר בשבחם וגדולתם ותקפם וגבהם ומעלתם ותפארתם ואין לנו פה וכלים לבאר קצת מן הקצת וחלק מן החלק של אלף אלפי אלפים ורבי רבבות עד היכן הדברים מגיעין ברוב גבהי מרומים אף גם בפשיטות הם מחיין את כל הנפשות בחיי עולם בכל עת הפוך בהם והפוך הם בכל תורה ובכל שיחה בודאי תוכל להחיות את עצמך תמיד ולהחיות גם אחרים ברוח ליבך החם כלהב אש.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תמא'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - חלק ג' - מכתב תמ'

ב"ה ב' שבט תשכ"א טבריא
יקירי חביבי געגועי מר ז.שזר המתאבק בעפר רגלי הצדיק להנות מנועם זיוו ולדשן נפשו בצחצחות אור תורתו לשאוב משם חיים נצחיים יאריך ימים ושנים ברוב טוב אמיתי.
ברודער האלט זיך! לאז דיך ניט אפ! מאך זיך פריש [אחי, החזק עצמך ואל תעזב! התרענן, כאילו...] כאילו היום נולדת אזור נא כגיבור חלציך אחי יקירי חזק ואמץ ותשמח ותגיל ובטח בכוחו של זקן דקדושה זקן שבזקנים כי הוא הולך לפנינו תמיד בכל עת.
אם אמנם כבר נלכדנו כמו שנלכדנו אף על פי שאנו בעצמנו חייבים אף על פי כן אשרינו אשרינו אלפים ורבבות פעמים אין מספר שזכינו למה שזכינו מה שלא זכו כל הדורות שחלפו ועברו מיום בריאת העולם כי אחנו באנו לזה העולם בזה הזמן שנתגלה סוד כמוס ונעלם חידוש שבחידושים נורא ונשגב כזה וכו'.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תמ'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תלט'

כבר עברה השנה ופרחה במהירות רבה וימי ראש השנה ממשמשים לבוא ותתחיל לברך במחשבתך שהחיינו והגיענו וקיימנו (וקיימנו והגיענו) לזמן הזה שהוא ראש השנה הקדוש שנזכה להתועד יחד בתוך הקיבוץ הקדוש של הצדיק שיודע ענין ראש השנה לעומקא וכח החסד הנפלא והנורא של ראש השנה שממשיך הצדיק היודע ענין ראש השנה לעומקא יגן ויעזור לו ולביתו שלום וחיים וכל טוב.
ועתה אחי חזק ואמץ בכל הדברים ששמעת מכבר ותזכור בכל פעם עוצם גדולתו ונוראות כוחו של זקן שבזקנים דקדושה שאנו חוסים בו שבעוצם כוחו יתתקן הכל ויתהפך הכל לטובה בעזרת ה' יתברך ועלינו לשמוח בכל עת בכל עוז שהבדילנו מן התועים החולקים עליו בגאוה ובוז.
ה' יתברך ברחמיו יתן בליבנו להתחזק להכין עצמנו על ראש השנה הקדוש ונזכה לכתיבה וחתימה טובה לחיים טובים ארוכים ולשלום.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תלט'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - חלק ג' - מכתב תלח'

צריך כל אדם לרחם מאד על בשר הגוף. כבר, בבחינת "ומבשרך לא תתעלם" מבשרך דייקא שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך היינו בשר גופך כי צריכים לרחם מאד על הגוף לראות לזככו כדי שיוכל להודיע לו מכל ההארות וההשגות שהנשמה משגת כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאד אבל הגוף אינו יודע מהם על כן צריך כל אדם לרחם מאד על בשר הגוף לראות לזכך הגוף עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד עד שגופו יראה ויחזה השגות עליונות שהנשמה משגת תמיד (אבל כשיש לגוף עזות מבחינת והכלבים עזי נפש אין הנשמה יכולה לסמוך עצמה ולהתקרב אל הגוף להודיע לו מה ההשגות שלה) אבל כשיש לגוף עזות שהוא עז וחזק בהתאוות אין הנשמה יכולה לסמוך עצמה ולהתקרב להגוף להודיע לו מההשגות שלה וזה בחינת מבשרי אחזה אלוק, מבשרי דייקא על ידי בשר הגוף אחזה אלוק היינו השגות אלקות היינו שהאדם בגופו יראה ויחזה השגות עליונות שהנשמה משגת תמיד וצריך לזה עזות דקדושה היינו קולות וכל הקולות הן של צעקה הן של אנחה הן קול שופר הן קול זמרה הם בחינת עזות בבחינת "הן יתן בקולו קול עוז". וזה בחינת מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי עצמי שהיא הנשמה שהיא עצם האדם. כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם - אני, הוא הנשמה שהוא עצם הקיים לעד אבל מחמת עזות הגוף בתאוותיו אזי הנשמה שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגופו ועל ידי קול אנחה שהיא בחינת (עידוד עזות) עיזוז דקדושה על ידי זה נשבר עיזוז גופו ואז מתקרבת מתדבקת העצם להבשר היינו הנשמה להגוף וזה מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי וכן בכלליות בני האדם יש בחינת עצם ובשר היינו שהחכם האמת שהוא בחינת הנשמה להעם שהם למטה ממנו הוא בחינת עצם והעם הם נגדו בחינת בשר וכשהם בבחינת בשר כמו בשר הגוף בעצם האדם הם שומעים הקול אנחה היינו קולו של החכם ושוברת גופם בבחינת אנחה שוברת גופו של אדם ועל ידי זה יוכל לסמוך להתקרב אליהם בבחינת מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי אך כשאינם בבחינת בשר אינם שומעים כלל קולו.
ולבוא לבחינת בשר הוא על ידי השימוש על ידי שמשמש את החכם נעשה בחינת בשר להחכם וכן על ידי שמשמש הגוף להנשמה בעשיית מצוות מעשיות נעשה הגוף בחינת בשר להנשמה וכשהבשר בבחינה הזאת אז זוכין לבוא לאמונה שהוא כלליות הקדושה שמקבלין מהצדיק האמת שאי אפשר להתקרב אליו כי אם על ידי עזוז דקדושה שהיא בחינת כל הקולות דקדושה שעל ידי זה משברין עיזוז דסטרא אחרא שהוא בחינת עיזוז הגוף בתאוותיו וזוכין להתקרב ולהתדבק אליו ועל ידי זה זוכין לאמונה שלמה.

{אב"י הנחל השלם - חלק ג' - מכתב תלח'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים